Privacy Policy I-Reflection te Capelle aan den IJssel

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens:

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

I-Reflection,
Praktijk voor hypnotherapie en energetische healing
Jasminka Dujo, ZZP KvK nummer 59274875
Rivium 2e straat 32, unit 15, 2909 LG Capelle aan den IJssel
0648009412
info@i-reflection.nl

I-Reflection verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, het boekingsprogramma, email, telefoon, app of op andere wijze zoals o.a. Facebook of LinkedIn.

Persoonsgegevens:

I-Reflection verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens;
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
Geboortedatum en –plaats;
Geslacht;
Burgerservicenummer;
Werkervaring/opleiding;
Competenties en interessegebieden;
Gespreksverslagen;
Inhoud van communicatie.

Doeleinden:
I-Reflection verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
Het onderhouden van contact;
Het bieden van een persoonlijk traject;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
Verbetering van de dienstverlening;
Waar nodig rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
Facturering;
Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Marketing;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het voeren van geschillen.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat I-Reflection hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
De bescherming van haar financiële belangen;
De verbetering van haar diensten;
Beveiliging en het beheer van haar systemen.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan I-Reflection persoonsgegevens uitwisselen. I-Reflection kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer I-Reflection aan een wettelijke verplichting moet voldoen. I-Reflection zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
I-Reflection zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat I-Reflection zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Regie op Koers passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om I-Reflection een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u I-Reflection verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
I-Reflection,
Rivium 2e straat 32, unit 15, 2909 LG Capelle aan den IJssel
0648009412
info@i-reflection.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door I-Reflection, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-06-2022.
I-Reflection kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.