Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  –  I-Reflection

Behorend bij de behandelovereenkomst tussen I-Reflection en de cliënt. I-Reflection en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt. Hierbij houden zij zich aan de algemene gedragsregels.

De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld.

I-Reflection is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts / specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

Behandelovereenkomst

Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, of online, of telefonisch een afspraak heeft gemaakt, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereen-komst wordt op schrift vastgelegd.

Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelings-traject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.

Minderjarigen

Vooraf de intake, krijgt u een behandelovereenkomst toegestuurd, die beide ouders moeten ondertekenen. Als u het formulier meeneemt naar de intake, kunnen we beginnen met de behandeling.

Indien mogelijk geven beide ouders bij kinderen van 6 t/m 15 jaar schriftelijke toestemming tot de behandeling en daarmee het vastleggen van gegevens in het dossier. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn en het in belang van de cliënt is om de behandeling toch door te laten gaan, is schriftelijke toestemming van 1 ouder mogelijk, mits die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.

I-Reflection wordt betaald door de ouders, maar werkt in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt gebracht na toestemming van het kind. Het kind is de cliënt. Een kind-sessie duurt ongeveer een uur. Oudergesprekken waarin afstemming plaatsvindt met de ouders, kunnen deel uitmaken van de behandeling.

Indien nodig en in het belang van de behandeling, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen. Dit gebeurt alleen na overleg met en met verkregen toestemming van de cliënt en ouders/voogd.

Annulering

Wijziging of annulering van de afgesproken sessie kan uiterlijk 24 uur van te voren worden afgemeld. Met uitzondering van corona hierbij kan de afspraak op de dag zelf zonder kosten worden geannuleerd. Een wijziging of annulering van een afspraak kan via telefoonnummer 06-48009412 telefonisch, bellen, voicemailbericht, sms, whatsapp.

No show beleid

Wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding (uitgezonderd corona). Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag. Zijn wij genoodzaakt het no-show tarief van de volledige sessie in rekening te brengen per niet nagekomen afspraak. Deze kosten zijn geheel voor eigen rekening. Wij doen er alles aan ons no show beleid kenbaar te maken bij onze cliënten.

Betaling

De cliënt rekent na de sessie af dmv een tikkie, of QR code of contact tenzij anders is afgesproken. Hierna ontvangt de cliënt de factuur per mail.

Incasso

Bij het niet betalen van de factuur schakelen wij een incassobureau in. De incasso kosten worden in rekening gebracht bij de cliënt.

Beëindiging van de behandelovereenkomst kan op de volgende manieren:

I-Reflection en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessie meer nodig is.

De cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij/zij geen sessie meer wilt afspreken.

I-Reflection geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessie meer te zullen geven.

De cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden, uit behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en I-Reflection.

I-Reflection is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden.

De behandelovereenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Bij een nieuwe afspraak waar meer dan drie maanden tussen zit, kan een nieuwe overeenkomst van kracht zijn met mogelijk een ander tarief.

Schade

De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald.

Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan.

I-Reflection is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het pand, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van de toilet.

Klachtenprocedure

I-Reflection zet zich in voor een zo goed mogelijke dienstverlening, desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of handelswijze van I-Reflection.

Wij zouden het fijn vinden als u dit eerst met ons bespreekt. Bent u dan nog niet tevreden? Dan heeft u altijd het recht om de therapie bij I-Reflection te stoppen.

U kunt met uw klacht naar de beroepsvereniging www.gatgeschillen.nl. De regels van deze beroepsvereniging zijn van mij als hypnotherapeut van toepassing.

Daarnaast ben ik geregistreerd in het CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).